MENU

GENEL AYDINLATMA METNİ

HASSA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “HASSA” veya “Biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutmaktayız. Bu amaçla, kişisel bilgilerinizin sorumlu bir şekilde işlenmesini sağlamak için çeşitli prosedürler oluşturmuş bulunmaktayız. Bu Aydınlatma Metni size, ne tür bilgiler topladığımıza, bilgileri toplama ve kullanma amacımıza, işlenme şekline, kimlerle hangi amaçlar için paylaşıldığına ve bilgilerinizin kullanımı konusunda hangi seçeneklere sahip olduğunuza ilişkin bilgiler sağlamaktadır.

HASSA ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.hassayangin.com adresinde yer alan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan erişebilirsiniz.

1.   Tanımlar

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamını haiz olup; bu çerçevede, kişinin adı, soyadı, adresi, doğum tarihi, telefon numarası, kimlik numarası, fatura bilgileri, vergi numarası, görüntü kayıtları, e-mail adresi gibi bilgiler bu tanım kapsamında sayılmaktadır.

İşleme tanımının kullanıldığı hallerde, kişisel veriler üzerinde tamamen veya kısmen otomatik olarak yürütülen tüm aktiviteler veya tüm aktiviteler grubundan söz edilmekte olup; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem işleme faaliyeti olarak varsayılacaktır.

2.   Bilgilerinizi korumakla görevli kişiler

Verilerinizi işlemeye yönelik amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişilik olarak HASSA, veri sorumlusu sıfatı ile bilgilerinizi korumak ile görevlidir.

3.   Ne tür kişisel veriler toplanmaktadır?

Tüm faaliyetlerimiz kati etik prensiplere ve yasal gerekliliklere dayanmaktadır. Bu nedenle bilgileri toplama ve depolama işlemlerimiz sizlerle gerçekleştirdiğimiz ticari ilişki ile sınırlı ve orantılı olarak; kimlik, adres, işyeri, elektronik posta adresi, fatura, telefon ve fax numaraları, kamera görüntüleri, HASSA’ya ait bina ve tesislere giriş-çıkış kayıtları, araç bilgileri, fotoğraf, banka hesap numarası ve kanunen gerekli olması halinde SGK bildirgesi, mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık bilgileri vb. verileriniz işlenmektedir.

 

 

 

 

4.   Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

·       İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Mal ve hizmet alım ve satım süreçlerinin yürütülmesi,

·       Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

·       Tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi,

·       İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·       Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       Ödeme alınması ve iade işlemlerinin yapılması,

·       Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·       Talep ve şikayetlerin takibi,

·       Kimlik, bilgi ve belgelerin teyidi yoluyla güvenliğin sağlanması, suç konusu olabilecek fiillerin engellenmesi, dolandırıcılığın önüne geçilmesi,

·       İşlem ve iletişim güvenliğinin sağlanması,

·       İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafaza edilmesi, bilgi kayıplarının önlenmesi, bilgilerin kopyalanması ve yedeklenmesi

·       Hukuki süreçlerin yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak HASSA tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

5.   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Yasal Dayanak

Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla temin edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirmeler ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Şirketimiz’in, internet sitesi, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, müşteri/tedarikçi görüşmeleri, yaptığınız ödemeler, çalışanlarımıza beyan ettiğiniz bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize kaydedilmesi, e-mail yazışmaları, işyerimizde ve eklentilerinde bulunan görüntü kaydeden cihazlar gibi otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.  

 

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

6.   Kişisel Verilerin Aktarılması

6.1  Özel nitelikli kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı yapılmayacaktır. Aksinin gerekmesi halinde konu ile ilgili olarak ayrıca ve münhasıran yazılı rızanıza başvurulacaktır.

6.2. Yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilebilmesi için sizlere ait kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında mukim,  yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız program ortağı kurumlara, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ve/veya  hukuki zorunluluk nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.   Haklarınız ve Başvuruda Bulunma

HASSA tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak HASSA’ya başvurmak sureti ile her zaman;

(i)              Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(ii)            Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve verilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iii)          Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma ve söz konusu bilgilerin yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,

(iv)           Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini talep etme,

(v)             Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,

(vi)           Kişisel verilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlara itiraz etme ve

(vii)         Verilerinizin yasal olmayan yollarla işlenmesinin sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme haklarını kullanmaya haiz olduğunuzu belirtmek isteriz.

Başvurularınızı “www.hassayangin.com adresinde yer alan “KVKK Başvuru Formu” ile iletebilirsiniz.

 

8.   Olası Değişiklikler

HASSA gizlilik ve veri korumanın temel ilkelerine bağlı kalmaktadır. Bu nedenle Aydınlatma Metni’ni güncel ve gizlilik ve veri koruma ilkeleriyle uyumlu durumda tutmak için düzenli aralıklarla gözden geçirmektedir. Bu Aydınlatma Metni, internetle ilgili yeni gelişmelere ve yürürlükteki mevzuata her an uyumlu kalmak amacıyla zaman zaman değiştirilebilir. Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin güncel bir sürümüyle birlikte internet sitemizde ilan edilecektir.

9.     İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi veya Aydınlatma Metni’ne ilişkin tüm sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ticari Unvan   : HASSA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET

  LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No       : 0458006043700018   

Adres              : Karayolları Mah. Kadir Akdoğan Cad. No.59 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Telefon           : 0 212 649 39 39

 

mx7taf5gqmd|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==
mx7taf5gqmm|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==